ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลของแคมเปญ ?ดวงดี๊ดี แฮปปี้ทุกวัน ลุ้น! ทองฟรี โทรฟรี?

สำหรับรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลของแคมเปญ

?ดวงดี๊ดี แฮปปี้ทุกวัน ลุ้น! ทองฟรี โทรฟรี?

web

รับรางวัล สร้อยคอทองคำหนัก 2 สลึง จำนวน 100 รางวัล ท่านละ 1 รางวัล

1. คุณธนพร หมายดี 51. คุณสมคิด ชมภิรมย์
2. คุณภาวนา ผ่องใส 52. คุณวันดี ชาคำสิงห์
3. คุณเสกสรร เอกสอน 53. คุณสมรรถชัย อวยพร
4. คุณธรรมนูญ? เจริญศิลป์ 54. คุณปุณยวีร์ จันทร์พงศ์ภานุ
5. คุณสมนึก การบรรจง 55. คุณเต็มอร ใจดี
6. คุณศรีพร? แสนแก้ว 56. คุณมะลิ แย้มขำ
7. คุณเกรียงศักดิ์ เวียงนาค 57. คุณอาทิตย์ ป้อมบุปผา
8. คุณจรัญ? ไพรศรีจันทร์ 58. คุณสุนีย์ ไวกุลเพ็ชร
9. คุณพิกุล? ทัดชัยวัน 59. คุณชลริชา หมื่นนาอาน
10. คุณมณฑา? หัสดี 60. คูณวีระศักดิ์
11. คุณจตุพร ทองดีวงศ์ 61. คุณสากล หนูรอด
12. คุณวิวัฒน์? สุรพันธ์จรรยา 62. คุณวาสนา เชยทอง
13. คุณสะมะแอ ฮะยีตาเยะ 63. คุณวงค์ สายสิงห์
14. คุณสุดใจ? ลานทอง 64. คุณนัฐศิรี เอสตร้า
15. ร.ต.ต.ชุมพล ชยเกรียงไกร 65. คุณไพสิธ ชัยมงคล
16. คุณเกลี้ยง? สิงห์รักษ์ 66. คุณศริศา ราชรามทอง
17. คุณอารมณ์ พาแพง 67. คุณสุกี สิมศิริวัฒน์
18. คุณยงยุทธ จันทร์ทอง 68. คุณพิชญาภา สายสว่าง
19. คุณนัฏวดี แซ่โง้ว 69. คุณปฏิมาภรณ์ แก้วไกรสร
20. คุณสุวรรณา ปังประยูร 70. คุณทองสุก วงศ์บุญรอด
21. คุณนภาพงษ์ โพธิ์หอม 71. คุณสุมาลี ทัศนา
22. คุณศุภชัย อนันตพิพัฒน์ 72. คุณสมพิษ ไผ่เฝื้อย
23. คุณเวียงวัง ใจรักดี 73. คุณภัคอรสินี วันดาว
24. คุณชะโอน อิ่มบู่ 74. คุณภัสสร พงษ์สวัสดิ์
25. คุณเสาวณีย์ คนโต 75. คุณประเสริฐ ชุติเวทวัลลภ
26. คุณพระวีระ ภู่อ่อนนิ่ม 76. คุณสมหมาย บุญชู
27. คุณจงจิต? เตชะกุล 77. คุณเพียงเพ็ญ แสงศิริ
28. คุณชาญชัย ขุนบรรจง 78. คุณเพชรา จูมพลหล้า
29. คุณฟ๊ะ อาหมัด 79. คุณฐิติศักดิ์? ผู้สำอางค์
30. คุณหนูเต้า? พันธ์ดา 80. คุณสมเกียรติ อยู่แสง
31. คุณอ้อย ศรีวิลัย 81. คุณกิตติ อ๋องเจริญ
32. คุณมาเล? แซ่อุ้ย 82. คุณสมรัก แก้วพรม
33. คุณแสง ธรรมมา 83. คุณวารุณี ทิศใจ
34. คุณรุ่งทิพย์? ปอทเจส 84. คุณระแวง กระแสบุตร
35. คุณแสง? ชุ่มประเสริฐ 85. คุณภาสกร? ธีระวัฒน์เดชา
36. คุณสมคิด? ตั้งจันทึก 86. คุณบัววรรณ บุตตวงศ์
37. คุณอนุรักษ์? เกตุภาค 87. คุณบุญนาค วรคชิน
38. คุณสำรวม ชัยสวัสดิ์ 88. คุณประชิต? สิทธิประเสริฐ
39. คุณพันธ์? มูลสวัสดิ์ 89. คุณนภัสร ลาดปาละ
40. คุณมุกดา ซึ้งเกียรติศักดิ์ 90. คุณนคริทร์? คำพิทักษ์
41. คุณมยุรี ปรมัตถ์ 91. คุณสมยงค์ สีเหลือง
42. คุณรสพร ประดิษฐ์เสถียร 92. คุณบรรพต? จารัตน์
43. คุณโฉมฉาย วงศ์แก้ว 93. คุณวิลัย ทองจันทร์
44. คุณวิรัช พีเกษมพันธุ์ 94. คุณสมพร? คำภักดี
45. คุณวินัย พรมเจริญ 95. คุณโชคพร? เขื่อนขันธ์เจริญ
46. คุณกัลยา งามขำ 96. คุณจุฑารัตน์? จีนอนันต์
47. คุณบุญส่ง แซ่ฉั่ว 97. คุณโอภาส เผียดนอก
48. คุณเมตตา ขันผักแว่น 98. คุณทองห่อ? ถี่ถ้วน
49. คุณเสาวภาคย์ อบเฉย 99. คุณธีระพล? โพธิอินทะ
50. คุณสายัณต์ ทองปลื้ม 100. คุณสมศักดิ์? หนูเกศ

และ?บัตรเติมเงิน Happy จาก Dtac มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 100 รางวัล

1.

09-2231-6xxx

51.

08-1309-9xxx

2.

09-2160-6xxx

52.

08-7324-8xxx

3.

09-4806-9xxx

53.

08-9627-6xxx

4.

08-8104-4xxx

54.

08-8054-4xxx

5.

08-5029-5xxx

55.

09-5059-5xxx

6.

08-8867-6xxx

56.

08-5083-7xxx

7.

08-7528-8xxx

57.

09-4974-0xxx

8.

08-6847-8xxx

58.

09-4506-8xxx

9.

08-8867-3xxx

59.

08-6958-0xxx

10.

08-7675-5xxx

60.

08-1592-2xxx

11.

08-8902-0xxx

61.

08-3565-0xxx

12.

08-5128-1xxx

62.

08-6901-5xxx

13.

08-0538-5xxx

63.

08-4306-8xxx

14.

08-5115-4xxx

64.

09-4850-7xxx

15.

09-2096-0xxx

65.

08-2718-6xxx

16.

08-8809-1xxx

66.

09-2169-8xxx

17.

08-7330-7xxx

67.

08-1396-6xxx

18.

08-6994-5xxx

68.

08-5301-2xxx

19.

08-1406-7xxx

69.

08-1538-7xxx

20.

08-1539-5xxx

70.

08-7584-2xxx

21.

08-1425-8xxx

71.

09-2006-8xxx

22.

09-2206-1xxx

72.

09-2113-9xxx

23.

08-9027-1xxx

73.

08-1621-3xxx

24.

08-7552-7xxx

74.

08-5164-2xxx

25.

08-1493-2xxx

75.

09-2043-2xxx

26.

08-6821-6xxx

76.

09-1429-0xxx

27.

08-3669-0xxx

77.

09-2167-5xxx

28.

09-5080-5xxx

78.

08-3553-4xxx

29.

08-9401-9xxx

79.

08-0535-0xxx

30.

08-2495-6xxx

80.

09-4435-8xxx

31.

08-9480-9xxx

81.

08-3180-2xxx

32.

08-2463-7xxx

82.

08-7374-0xxx

33.

08-3677-6xxx

83.

09-4370-0xxx

34.

08-8176-0xxx

84.

08-1494-5xxx

35.

08-8220-4xxx

85.

08-2725-7xxx

36.

08-3127-9xxx

86.

08-7351-0xxx

37.

08-7587-9xxx

87.

08-8198-0xxx

38.

09-1151-3xxx

88.

08-1400-8xxx

39.

08-6988-1xxx

89.

09-4632-4xxx

40.

09-1497-2xxx

90.

08-7563-1xxx

41.

08-2702-1xxx

91.

08-7572-3xxx

42.

09-5010-3xxx

92.

08-9710-0xxx

43.

08-9699-3xxx

93.

08-5044-4xxx

44.

08-7568-3xxx

94.

09-0660-5xxx

45.

09-1107-4xxx

95.

08-1542-3xxx

46.

09-1458-9xxx

96.

09-4453-1xxx

47.

09-4815-5xxx

97.

08-9491-9xxx

48.

09-0001-6xxx

98.

08-1565-5xxx

49.

08-8864-4xxx

99.

086-890-2xxx

50.

08-3115-1xxx

100.

08-3176-8xxx

เงื่อนไขและกติการายละเอียด

เงื่อนไขการรับรางวัล

1.??? ระยะเวลาร่วมโครงการ ?ดวงดี๊ดี แฮปปี้ทุกวัน ลุ้น! ทองฟรี โทรฟรี? เริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 57 ? วันที่ 30 เมษายน 57 (100 วัน)

2.??? ผู้ที่ได้รับของรางวัล มีสิทธิได้รับรางวัล 1 รางวัลเท่านั้น ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท? ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% (ตามคำสั่งกรมสรรพกร ที่ ทป.101/2544) และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็น (12%) จากมูลค่าของรางวัล

3.? ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4.? การตัดสินของคณะกรรมการการตัดสินถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด

5.? ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฎชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่น

6.? บริษัทฯ จะประกาศผลผู้ได้รับรางวัลบนเว็บไซต์ ?www.horolive.com หรือ ส่ง SMS แจ้งให้ผู้ได้รับรางวัลทราบ เพื่อติดต่อยืนยันรับของรางวัล

7.? ลูกค้าจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกของ ?ดวงดี๊ดี แฮปปี้ทุกวัน ลุ้น! ทองฟรี โทรฟรี? ณ วันที่ทำการจับรางวัล ในระหว่างวันที่ 20 มกราคม ? วันที่ 30 เมษายน 57 (100 วัน) เท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ร่วมลุ้น และได้รับรางวัล

8.??? ผู้มีสิทธิ์รับรางวัลจะต้องไม่ถูกระงับหรือยกเลิกการใช้บริการ ณ วันที่รับของรางวัล

9.??? ทางบริษัทฯ จะทำการมอบของรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัลภายในระยะเวลา 90 วัน หลังจากทางบริษัทฯ ทำการตรวจสอบวิธีการร่วมลุ้นชิงรางวัล และเอกสารการยืนยันต่างๆ ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากไม่มีการติดต่อรับของรางวัลภายใน 30 วันหลังจากยื่นเอกสารแล้วถือว่าสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผู้มีสิทธิ์รับของรางวัลประจำโครงการ

1.?? ผู้ร่วมรายการต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้นโดยเป็นผู้รับบริการเสริมของกลุ่มธุรกิจภายใต้ ?ดวงดี๊ดี แฮปปี้ทุกวัน ลุ้น! ทองฟรี โทรฟรี? เท่านั้น โดยมอบรางวัลให้กับสมาชิกทั้งหมด? ที่อยู่ในระบบและสมาชิกใหม่ช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 57 ? วันที่ 30 เมษายน 57 (100 วัน) โดยสามารถคิดค่าบริการได้และมีสถานภาพเป็นผู้ใช้บริการ ณ วันรับของรางวัล

2.??? ผู้ที่ได้รับของรางวัลประจำโครงการจะต้องติดต่อทางบริษัทฯ เพื่อยืนยันรับของรางวัล และจะต้องส่งเอกสารใบชำระค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ๆ ชำระกับทางโอเปอร์เรเตอร์เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว

3.? ผู้ที่มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลประจำโครงการ เป็นผู้ที่ร่วมโครงการ ?ดวงดี๊ดี แฮปปี้ทุกวัน ลุ้น! ทองฟรี โทรฟรี? ในระหว่างวันที่ 20 มกราคม ? วันที่ 30 เมษายน 57 (100 วัน) เท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ร่วมลุ้น และได้รับรางวัล

4.? พร้อมบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต ให้ทางบริษัทภายใน 30 วันนับจากที่มีการยืนยันรับของรางวัลกับทางบริษัทฯ หากไม่ยืนยันเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ของรางวัล

ขั้นตอนการรับของรางวัล

?กรณีที่เป็นลูกค้าที่เล่นระบบ Postpaid (รายเดือน) ได้รับรางวัลจะต้องนำเอกสารหลักฐาน ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ ภายในระยะเวลา 45 วัน นับจากวันที่มีการยืนยันรับของรางวัลกับทาง บริษัทฯ หากไม่มีการส่งเอกสารให้กับทางบริษัทฯ ถือว่าสละสิทธิ์การรับของรางวัล โดยเอกสารเบื้องต้นมีดังนี้

1.??? สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสปอร์ต

2.??? ใบที่ชำระค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ กับทางโอเปอร์เรเตอร์ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว โดยจะต้องเป็นหมายเลขที่ใช้ในการเล่นเกม และยอดที่ชำระจะต้องเป็นยอดที่เกิดขึ้น ณ เดือนที่ใช้บริการของทางบริษัทฯ

กรณีที่เป็นลูกค้าที่เล่นระบบ Prepaid (เติมเงิน) ได้รับรางวัลจะต้องนำเอกสารหลักฐาน มาแสดงต่อบริษัทฯ คือ

1.??? สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสปอร์ต

2.??? ซิมการ์ดหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่? โดยจะต้องเป็นหมายเลขที่ใช้ในการเล่นเกม

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการร่วมสนุก สำหรับหมายเลขโทรศัพท์? ที่บริษัทฯ ตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตในการเล่น หรือทำผิดกติกา หรือแสดงเจตนาส่อไปทางทุจริต และเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เอกสารการรับของรางวัล

1.??? กรณีบุคคลธรรมดา

??สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสปอร์ต

??สำเนาทะเบียนบ้าน

??เอกสารทุกแผ่นต้องลงนาม ?สำเนาถูกต้อง? ทุกแผ่น

2.??? กรณีนิติบุคคล ต้องมีเอกสารยืนยันในการรับของรางวัลดังนี้

??หนังสือรับรองการจดทะเบียน, พร้อมวัตถุประสงค์การจัดตั้งบริษัท

??ภ.พ. 20 (คัดลอกไม่เกิน 2 เดือน)

??บัตรประชาชนของกรรมการ ผู้มีสิทธิลงนามผูกพันบริษัท

??หนังสือมอบอำนาจในการรับของรางวัล (กรณีมีการมอบอำนาจกระทำการแทน)

??บัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมีการมอบอำนาจกระทำการแทน)

??เอกสารทุกแผ่นต้องมีกรรมการลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท

กำหนดให้ 1 หมายเลขโทรศัพท์ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน

หากตรวจสอบชื่อซ้ำทางบริษัทฯ ถือว่าโมฆะ