เคราะห์ดี-ร้ายของคนเกิดในแต่ละวัน และวิธีแก้ให้ชีวิตดีขึ้น

ชะตาชีวิตของคนเรานั้น บางครั้งก็ดี บางทีก็ร้าย ถ้ามองในแง่ของพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต เพราะคนเราหนีไม่พ้นในเรื่อง โลกธรรม หมายถึง สิ่งที่มีอยู่ประจำโลก ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ ไม่ว่าจะต้องการหรือไม่ต้องการก็ตาม สิ่งธรรมดาสามัญที่ว่านั้น มีอยู่ 8 อย่าง คือ มีสุข มีทุกข์ มีลาภ  เสื่อมลาภ มียศ เสื่อมยศ นินทา สรรเสริญ คละเคล้ากันไป

โบราณท่านกล่าวไว้ว่าในเรื่องเคราะห์กรรม ของคนที่เกิดทั้ง 7 วัน มีทั้งดีและร้ายในแง่ใดบ้างมาดูกัน

คนเกิดวันอาทิตย์

เคราะห์ดี   เป็นคนมีบุคลิกสง่าผ่าเผย น่าเคารพนับถือ มีความมั่นใจในตนเอง รักความก้าวหน้า มีสติปัญญาเฉียบแหลม รู้จักการวางตัวในสังคม มีเสน่ห์ ผู้ใหญ่จะเอ็นดูรักใคร่ให้การอุปถัมภ์สนับสนุน

เคราะห์ร้าย  อาภัพในการพึ่งพาญาติพี่น้อง มีก็เหมือนไม่มี แม้เป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อื่นก็ไม่ได้รับผลดีตอบแทน ทำคุณคนไม่ขึ้น  หากมองในแง่กรรมเก่า เคราะห์นี้เกิดจากเคยอกตัญญููต่อผู้มีพระคุณ ทรยศหักหลังคนอื่นมาก่อน ชอบเชื่อคำพูดของผู้อื่นโดยไม่พิจารณาให้รอบคอบ

วิธีแก้    ให้เจริญกรรมฐานข้อ  การพิจารณาร่างกาย หรืออสุภกรรมฐาน พิจารณาร่ายกายตนหรือคนอื่นให้เห็นเป็นของไม่งาม จะช่วยคลายความยึดมั่นในความเป็นตัวกูของกู ลดความหยิ่งจองหองลงได้

คนเกิดวันจันทร์

เคราะห์ดี   เป็นคนมีรูปสมบัติงดงามทั้งชายและหญิง กิริยามารยาทเรียบร้อย พูดจามีเหตุผล เป็นคนมีมานะพยายาม ความคิดกว้างไกล และจริงใจต่อทุกคน

เคราะห์ร้าย  จะต้องเป็นคนอาภัพต้องกำพร้า ญาติพี่น้องมีก็พึ่งพาไม่ได้ และยังมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน แม้หาเงินได้คล่องมักจะเก็บไว้ไม่อยู่ ถ้ามองในแง่กรรมเก่า มีผลจากการเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เบียดเบียนสัตว์มามาก ส่วนในแง่ของการเก็บเงินไม่อยู่ ก็ต้องฝึกนิสัย จดทุกการรับ บันทึกทุกการจ่ายเงินทองอยู่ไหนหายไปก็รู้ได้

วิธีแก้    ให้เจริญอนุสติกรรมฐาน 6 ข้อ ข้อใดข้อหนึ่ง เช่น พุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ นั้นคือการนั่งทำสมาธิ เพื่อเสริมสร้างพลังศรัทธานำสู่ปัญญาให้ตนเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

 

คนเกิดวันอังคาร

เคราะห์ดี   เป็นคนมีจิตใจกล้าหาญ อดทน จิตเป็นกุศลศรัทธา ไม่ค่อยมีโรคภัยเบียดเบียน มีเพื่อนเยอะ กล้าเผชิญความยากลำบาก ในการก่อร่างสร้างตัว ทำให้บั้นปลายชีวิตสบายได้

เคราะห์ร้าย   ไม่ค่อยได้รับความจริงใจจากใครแม้จะมีมิตรสหายมาก เคราะห์กรรมที่นำไปสู่ความโชคร้ายจากการกระทำของตัวเองคือ มักเป็นคนหัวดื้อไม่ฟังคำเตือนใครใจร้อนหุนหันพลันแล่น เจ้าชู้ ซึ่งเป็นเคราะห์ปัจจุบันที่แก้ไขได้ด้วยการเลิกนิสัยเหล่านี้เสีย

วิธีแก้    ให้เจริญพรหมวิหาร 4 อันได้แก่ เมตตา ความรักปรารถนาดีต่อผู้อื่น กรุณา ความสงสารเขาอยากช่วยให้พ้นทุกข์ มุทิตา พลอยยินดีเมื่อเขาได้ดี อุเบกขา วางใจเป็นกลางได้เมื่อสุดวิสัยที่จะช่วยหากปฏิบัติได้จะทำให้เป็นคนสุขุมเยือกเย็นลง

คนเกิดวันพุธ

เคราะห์ดี  เป็นผู้มีกิริยาท่าทางเดินเหินมีเสน่ห์ หนักแน่น มีความเพียรดี มีความรอบรู้ในกิจการงานทุกอย่าง เข้ากับผู้อื่นได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มักไปได้ดีได้รับความเจริญในที่อื่น

เคราะห์ร้าย  ไม่ค่อยมีญาติพี่น้อง ถึงมีก็พึ่งพาไม่ค่อยได้ อุปนิสัยที่นำเคราะห์มาสู่ตัวคือเป็นคนมักง่าย ทำอะไรไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลังให้รอบคอบ และชอบเอาเปรียบผู้อื่น พูดจาตรงไปตรงมาโดยขาดการไตร่ตรอง เรื่องเดือดร้อนจึงเข้ามาสู่ตนได้

วิธีแก้    ให้เจริญกรรมฐานเพื่อเสริมสร้างศรัทธาให้ตั้งมั่นเหมือนคนเกิดวันจันทร์ คือ อนุสติ  6 ยกพระพุทธเจ้าขึ้นเป็นอารมณ์ระลึกถึง เพื่อให้ตนมีจิตสงบมั่นไม่หวั่นไหวง่าย

 

คนเกิดวันพฤหัสบดี

เคราะห์ดี   เป็นผู้มีความรอบรู้ สติปัญญาดี สนใจใฝ่หาความรู้ใส่ตน เป็นคนโอบอ้อมอารี กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ผู้ใหญ่เกื้อหนุนให้ความอุปถัมภ์ช่วยเหลือ

เคราะห์ร้าย   ตอนเล็กจะต้องลำบากพลัดพรากจากถิ่นฐานที่อยู่ แม้มีเพื่อนฝูงมากแต่เวลาลำบากกลับหนีหายไม่มีใครช่วยเหลือ  และเคราะห์อีกอย่างคือความเป็นคนเจ้าชู้ ทำให้อาภัพในชีวิตคู่ระวังจะเกิดการหย่าร้างกันได้

วิธีแก้    ให้เจริญกรรมฐานที่ต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริง เช่น มรสติกรรมฐาน พิจารณาให้เห็นความจริงของชีวิตว่ามีความตายเป็นที่สุด

health.haijai.com

 

คนเกิดวันศุกร์

เคราะห์ดี   เป็นคนที่มีจิตใจใฝ่สูง ทะเยอทะยาน ขยันอดทน จิตใจซื่อตรง มีเมตตา มีคารมคมคาย ชอบสนุกสนาน แม้ชีวิตจะขัดสนอยู่บ้างแต่บั้นปลายสุขสบายดี

เคราะห์ร้าย    วัยต้นของชีวิตจะลำบาก ต้องอดทนหาความรู้ใส่ตัวให้มากจะสุขสบายภายหน้า เคราะห์นี้หากมองในแง่กรรมเก่า ท่านว่าเป็นคนทำบุญด้วยความไม่เต็มใจ ต่อเมื่อทำไปแล้วถึงจะยินดีในภายหลังทำให้ได้รับผลดีช้า เคราะห์ที่เกิดจากอุปนิสัย คือ เป็นคนขี้ใจน้อย ชอบเอาแต่ใจตัวเองมักมากในกามารมณ์ทำให้ต้องเดือดร้อนบ่อยครั้ง

วิธีแก้     กรรมฐานที่ฝึกขัดเกลาจริตที่ทำให้หลงติดในรูปสมบัติจนเกินไป คือ อสุภกรรมฐาน การพิจารณาซากศพเป็นอารมณ์ กายคตาสติ สติพิจารณาร่างกายให้เห็นเป็นของไม่งาม เพื่อให้คลายความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องรักๆใคร่ๆใจจะได้เย็นสงบขึ้น

 

คนเกิดวันเสาร์

เคราะห์ดี   เป็นผู้มีบุคลิกหนักแน่นน่าเกรงขาม มีอำนาจบารมีในตัว มีความตั้งใจแน่วแน่ ทำอะไรทำจริง เชื่อมั่นในตนเอง แต่มีความรอบคอบ รู้จักยืดหยุ่น มีเพื่อนฝูงมากมาย หาเงินได้คล่อง

เคราะห์ร้าย  เป็นคนมีโทสะกล้า อารมณ์ฉุนเฉียว ชอบผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรไม่เกรงกลัวใคร และแม้แต่ในครอบครัวก็มักจะไม่ค่อยลงรอยกับพี่น้องเท่าไหร่ อาจเกิดจากกรรมเก่าที่เคยผูกเวรกรรมกันมาก่อน

วิธีแก้      กรรมฐานที่เหมาะแก่การแก้เคล็ดอิทธิพลของดาวเสาร์  ได้แก่ การเจริญภาวนาที่ตัดกระแสของวิตกจริต คือการเจริญอานาปานสติ กำหนดลมหายใจเข้า-ออก จะทำให้เป็นคนอารมณ์เย็นลงได้

 

ข้อมูลโดย :
อาจารย์แพธ ที่ปรึกษาด้านชีวิตและธุรกิจ
Neptune ดูดวงสดบนมือถือ ทุกที่ทุกเวลา กับหมอดูคุณภาพที่เราคัดสรรมาแล้ว
ดาวน์โหลดเลย : http://bit.ly/2OeDz8r
รายละเอียดเพิ่มเติม  https://neptune.horolive.com/

 

ออนไลน์
อาจารย์ คิง
7 ตัว 9 ฐาน
ทำนายดวงชะตาจากวัน เดือน ปีเกิด ของเจ้าชะตา พร้อมแนะนำการแก้เคล็ดดวง ปรับชีวิตให้ดีขึ้น
ออนไลน์
อาจารย์ รสริน
7 ตัว 9 ฐาน
ทำนายไพ่ยิปซีและเลข 7 ตัว 9 ฐาน, ทักษาพยากรณ์, ดวงไทยจักรราศี หาฤกษ์หายามมงคล เปลี่ยนชื่อสกุล ชี้แผนที่ชีวิต แนะหนทางแก้ไขปัญหาชีวิต​ ​ยินดีรับฟังปัญหาชีวิตทุกด้านและให้คำแนะนํา​โดยใช้หลักธรรม​ะและหลักโหราศาสตร์​ไม่ขายวัตถุมงคลหรือหากินกับคนที่มีความทุกข์คะ
ออนไลน์
อาจารย์ เบญ พยากรณ์
7 ตัว 4 ฐาน
ทายความรัก เจาะใจรู้ไส้ชะตา รู้กรรมเก่า
ออนไลน์
อาจารย์ มณี รักษาคำ
ไพ่ยิปซี
ปัญหาทุกอย่างคลี่คลายได้เสมอ ด้วยศาสตร์ทักษามหายุค ไพ่ยิปซี ไพ่ออราเคิล ที่สามารถแก้ไข และปรับเสริมความปังให้ท่านได้ ทักมานะครับ