การเปิดบุญ เปิดโอกาสให้สิ่งลี้ลับเข้ามารับส่วนบุญ ชดใช้หนี้กรรม

พระ

วิธีการเปิดบุญ  สามารถทำได้ง่ายๆ ทุกเช้า เอ่ยทำเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแล้วตลอดทั้งวันท่านก็สร้างสมความดีให้ถึงพร้อมทั้งทางกาย วาจาและใจเพียงแค่ทำจิตให้สงบ คิดดีกับผู้อื่นแม้เพียงส่งน้ำดื่มให้ใครสักแก้วผลบุญก็จะบังเกิดขึ้นแล้วนั่นเองการทำบุญจึงเป็นการทำที่ไม่ยากเลยสำหรับมนุษย์เรา ดังนั้นเมื่อบุญเกิดขึ้น การ เบิกบุญ จึงเป็นวิธีในการส่งกระแสแห่งบุญนี้ถึงแด่สิ่งลี้ลับที่อยู่ในตัวและรอบ ๆตัวเราให้ได้รับผลอย่างอัตโนมัติและได้รับกันอย่างทั่วถึงเกิดการอโหสิกรรมให้กับเราและญาติเรา และช่วยเหลือเราในด้านต่าง ๆ สืบต่อไปแต่ทั้งนี้ต้องทำการ เบิกบุญ และ โอนบุญ ประกอบด้วยจิตสำนึกที่จะสร้างสมแต่คุณงามความดีให้ถึงพร้อมมากขึ้น

 
วิธีการเบิกบุญกล่าวได้ดังนี้
              ข้าพเจ้าขออาราธนากระแสบารมีของคุณพระพุทธคุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ได้ดลบันดาลบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันโดย?เบิกบุญ ของข้าพเจ้านี้ถึงแด่ เหล่าภูติผี ปีศาจ เปรต อสูรกาย ยักษ์คนธรรม์ นาคา ครุฑ กุมพัน มาร กินรา เทวดา-พรหมทั้งที่ดีและไม่ดี ยมบาล ยมฑูตเชื้อโรค ไวรัส แบคทีเรีย จุลินทรีย์ สัตว์ที่เคยฆ่า ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว นายเวรนายบุญ ทั้งที่อยู่ในตัวและรอบตัวของข้าพเจ้า ทั้งที่อยู่ในตัวและรอบตัวของ (ระบุชื่อพ่อแม่พี่น้องหรือใครก็ได้ที่ท่านต้องการจะช่วยเหลือให้ครบ) และที่อยู่ที่บ้านข้าพเจ้า ที่ทำงานข้าพเจ้าและในทุกเส้นทางที่ข้าพเจ้าได้เดินทางไปมาในแต่ละที่ขอให้พวกท่านทั้งหลายจงได้รับซึ่งกระแสแห่งบุญนี้โดยทั่วถึงกันเมื่อได้รับแล้วขอให้โมทนาบุญร่วมกันขอให้พวกท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานนำผลบุญนี้ไปสู่ภพภูมิที่ดีและขอให้พวกท่านที่เป็นศัตรูในตัวข้าและร่างต่าง ๆ ที่ท่านอาศัยอยู่จงได้กลับกลายมาเป็นมิตร คอยคุ้มครองป้องกันผองภัยบันดาลให้ข้าและพวกเขามีสุขภาพที่แข็งแรง เป็นคนดีมีศีลมีธรรม (อธิษฐานได้ตามที่ต้องการซึ่งหากต้องการจะระบุให้ญาติเราคนไหนได้รับอะไรก็ขอให้อธิษฐานแยกออกมาเช่น ขอให้พ่อของข้ามีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น เป็นต้น)

บัว
             การเปิดบุญ ทุกครั้งท่านต้องกระทำด้วยจิตที่ไม่มุ่งหวังว่าเมื่อให้แล้วสิ่งลี้ลับต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ให้ หากท่านคิดเช่นนั้นก็คือ ท่านทำบุญแล้วหวังผล ถือเป็นความโลภมากกว่าที่จะกลายเป็นบุญท่านจึงมิต้องคาดหวังผลใดใด พึงระลึกไว้แต่เพียงว่า เราทำกรรมไว้เราจึงต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เรากระทำ คิดเพียงเท่านี้ ความเมตตาจะเกิดขึ้นและมีจิตที่จะเป็นผู้ให้อย่างถึงพร้อมส่วนผลที่จะได้รับนั้นก็จะเป็นไปตามบุญและความเพียรในการกระทำดีของท่านนั่นเอง

ฉะนั้นเป็นวิธีการส่งบุญถึงสิ่งลี้ลับที่เรามองไม่เห็นที่เขามาอยู่รอบตัวเรา และส่งกระแสลี้ลับมาหาเรา ทำให้เราเครียด มีความทุกข์ไม่สบายกาย ไม่สบายใจอยู่ตลอดเวลา หรืออาจส่งกระแสที่ไม่ดีไปถึงญาติพี่น้องเราครอบครัวเรา หรือคนที่เรารักให้พบกับสิ่งที่ไม่ดี มีสุขภาพที่ย่ำแย่ลงหรือปฏิบัติตนไปในทางที่ไม่ดีไม่งาม เป็นต้น
สิ่งลี้ลับ หรือผู้ที่เราเคยทำร้ายเค้าไว้ตั้งแต่อดีตชาติแล้วเค้ากลายมาเป็นสิ่งลี้ลับต่างๆ อยู่ในกายหรืออยู่รอบกายของเราเพื่อคอยเล่นงานเรานั่นเอง สิ่งลี้ลับที่ว่านี้ก็คือ เหล่าภูติผี ปีศาจ เปรตอสูรกาย ยักษ์ คนธรรม์ นาคา ครุฑ กุมพัน มาร เงือก กินราเทวดา-พรหมทั้งที่ดีและไม่ดี ยมบาล ยมฑูต เชื้อโรค ไวรัส แบคทีเรีย จุลินทรีย์สัตว์ที่เคยฆ่า ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว นายเวร นายบุญ (สิ่งต่างๆ เหล่านี้มีจริงทุกท่านสามารถตรวจดูได้ในพระไตรปิฏกซึ่งมีเขียนระบุไว้)ดังนั้นการเปิดบุญจึงถือเป็นการระลึกถึงกรรมและสำนึกในกรรมชั่วที่ได้กระทำมาพร้อมยินดีที่จะนำบุญที่มีชดใช้คืนอย่างเต็มใจและยังเป็นการช่วยเหลือสิ่งลี้ลับให้ได้พ้นทุกข์อีกด้วย ถือเป็นการ สร้างความดีชดใช้หนี้กรรม

ข้อมูลโดย : อ.รักษ์ ภัทร์มนต์

ติดตามข่าวสารเรื่องดวง และหวยแม่นๆ ได้ที่

LOGOhorolive-03