รอบรู้เรื่องมงคล

1. เพื่อการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดบรรลุธรรม ตามหลักโมกษะนั่นแล ด้วยว่า พระพิฆเนศแท้ที่จริงย่อมเป็นพลังงานบริสุทธิ์ พลังแห่งปัญญาอันพิสุทธิ์ การเข้าถึงพระพิฆเนศในแง่แห่งความสูงสุดทางจิตวิญญาณจึงหมายถึง การชำระมลทินภายในจิตใจให้สิ้นไป คงเหลือแต่สภาพจิตที่บริสุทธิ์ เป็นจิตแท้ดังเดิม เพื่อก้าวไปสู่การรวมเป็นหนึ่งกับพระเป็นเจ้า 2. การบูชาพระพิฆเนศเพื่อปัญญาและการหยั่งรู้?ควรที่ต้องรับถือควบคู่กับ พระแม่สรัสวดี เทวีแห่งปัญญา พรหมจรรย์ และความบริสุทธิ์ ทั้งพระนางยังเป็นเทวีแห่งศิลปวิทยาการอีกด้วย การนับถือคตินี้ จะเห็นได้ชัดจากภาพมี 3 เทพประทับอยู่ด้วยกัน ซึ่งเป็นไตรภาคีระหว่าง พระพิฆเนศ พระแม่ลักษมี พระแม่สรัสวดี ผู้ใดประสงค์ความมีปัญญา ประกอบด้วยความสำเร็จ ความร่ำรวย ความฉลาด ก็หารูปภาพเหล่านี้มาบูชา 3. อำนาจแห่งการขจัดอุปสรรค ?พระพิฆเนศคือ อำนาจแห่งอุปสรรคและเป็นอำนาจแห่งการขจัดอุปสรรคด้วยในตัว ดังนั้น ผู้ที่บูชาพระองค์ย่อมทำกิจการงานราบรื่นหรือหากมีอุปสรรคอันใด พระองค์ท่านย่อมบำราศเสียซึ่งอุปสรรคนั้นๆ 4. เพื่อความอุดมสมบูรณ์ ด้วยว่าศีรษะช้างของพระพิฆเนศนั้น เป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นสิริมงคล ช้างหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ ความยิ่งใหญ่สิริมงคล ด้วยเหตุนี้ พระพิฆเนศจึงเป็นตัวแทนแห่งความอุดมสมบูรณ์ด้วย ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ ในพระหัตถ์ของพระพิฆเนศนั้นมักถือขนมโมทกะอยู่ตลอดเวลา อันเป็นสื่อถึงอาหารการกินที่พร้อมเสมอ หมายความว่า พระองค์จะประทานความอิ่มหนำสำราญแก่ผู้บูชาพระองค์ ความอุดมสมบูรณ์จึงพึงบังเกิดแก่บุคคลนั้นไม่รู้สิ้น ชีวิตของผู้ที่มีพระองค์เป็นสรณะจะหอมหวานอยู่เสมอ 5. เป็นผู้ป้องกันภูติผีปีศาจและคุณไสยมนต์ดำทั้งปวง จากคติเรื่องพระพิฆเนศเป็นยมทูต เป็นเจ้าแห่งภูตผีปีศาจ ซึ่งคตินี้น่าจะรับจากการที่พระศิวะ ซึ่งอยู่ในฐานะบิดา ทรงมีภาคภูเตศวร และอีกประการหนุ่งทรงเป็นมหาโยคีที่อาศัยตามป่าช้าเพื่อปฏิบัติกรรมฐาน นั่งสมาธิเข้าฌานสมาบัติให้แก่กล้า และในภาคนี้ พระศิวะเองก็เป็นเจ้าแห่งภูติผี มีภูติผีทั้งหลายแวดล้อมพระองค์ พระองค์ทรงเป็นเจ้าแห่งความตาย คุณสมบัติต่างๆ ของพระศิวะถูกถ่ายทอดสู่พระพิฆเนศผู้เป็นศิวะบุตร ด้วยเหตุนี้ พระพิฆเนศจึงทรงอำนาจยิ่งใหญ่ในโลกวิญญาณ โดยพระองค์ทรงเป็นเจ้าแห่งภูติผีปีศาจทั้งหมด ทรงเป็นใหญ่เหนือใครในโลกวิญญาณ ดวงวิญญาณทุกดวงย่อมอยู่ในอาณัติแห่งพระองค์ และผู้บูชาพระองค์ย่อมปลอดภัยจากการคุกคามของภูติผีปีศาจ ทั้งคุณไสยมนต์ดำทั้งปวง เพราะพระองค์คือผู้บริสุทธิ์ คือเจ้าแห่งอำนาจเหนือธรรมชาติ ดังนั้น ผู้อยู่ใต้บารมีของพระองค์ย่อมพ้นจากภัยทั้งหลายที่มองไม่เห็นเหล่านี้ 6. อำนาจแห่งความเป็นที่รัก เนื่องจากพระพิฆเนศเป็นเทพที่บังเกิดจากพระแม่อุมาเทวี ในเบื้องต้นพระพิฆเณศย่อมเป็นที่รักแห่งนางที่สุด ภายหลังจากการต่อสู้กับพระศิวะด้วยความเข้าใจผิดจนบานปลายทำให้ศีรษะพระพิฆเณศหลุดไป ยังความไม่พอใจแก่พระแม่อุมา ต่อเมื่อได้มีการต่อศีรษะใหม่และมีการขอขมาพระแม่อุมา ในเหตุการณ์ดังกล่าว ทวยเทพทั้งหลายต่างมาประชุมพร้อมกัน พร้อมทั้งให้พรแก่พระพิฆเนศ พระพิฆเนศจึงเป็นที่รักของทวยเทพทั้งหลายในสากลจักรวาล? ขอบคุณข้อมูลจาก : balganeshsiam? ติดตามข่าวสารอื่นๆ ทุกเรื่องดวงและหวย ได้ที่นี่
? ? ? ? ? ? ?การให้อาหารปลา คือ การให้อภัยทาน การรู้จักการให้ผู้อื่น การแบ่งปันลดการเห็นแก่ตัวให้น้อยลง ให้ชีวิตมนุษย์หรือสัตว์ เป็นสิ่งทีทำให้มนุษย์มีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อานิสงส์ที่จะได้รับ? ๑ เป็นผู้มีอายุยืน เกิดมาจากผลบุญที่ได้ให้ชีวิตแก่ผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์-สัตว์ ต่างก็ส่งผลให้ผู้นั้นมีอายุยืน? ๒ การไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ การปล่อยปลาหรือสัตว์อื่นๆ ก็เปรียบเสมือนการให้สัตว์เหล่านั้นนำโรคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่กับตนเองปล่อยไปกับสัตว์ที่ปล่อยไปด้วย ทำให้อาการที่ไม่สบายนั้นทุเลาเบาบางลง และส่งผลให้ภพชาติต่อไปจะเป็นผู้ที่ปราศจากโรคภัยต่างๆ ที่เคยเกิดกับตนเองในภพชาตินี้
ชีวิตของมนุษย์และสัตว์ ทั้งในโลกนี้และในโลกทิพย์มีส่วนสัมพันธ์กัน เข้าไปอยู่ในกฎแห่งกรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ในการเวียนว่ายตายเกิดไปๆมาๆ คนที่จะไม่เคยเป็นญาติ ไม่เคยเป็นเพื่อน ไม่เคยเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันไม่มี ชีวิตของทุกผู้ทุกคนจึงมีส่วนสัมพันธ์กันไม่มากก็น้อย ทั้งในส่วนดีมากและดีน้อย ทั้งในส่วนเลวมากเลวน้อย ทั้งในส่วนที่ทำให้เกิดความเคียดแค้นชิงชังมากและชิงชังน้อย ทั้งในส่วนที่รักและอุปการะมากและน้อย การได้ดีตกยาก เจ็บไข้ได้ป่วย ของมนุษย์และสัตว์ส่วนหนึ่งเกิดจากผลกรรมในอดีตชาติและปัจจุบันชาติ อีกส่วนหนึ่งได้รับเหตุปัจจัยกระทบจากสิ่งรอบข้าง อีกส่วนหนึ่งเกิดจากการกระทำของวิญญาณลี้ลับที่เรามองไม่เห็น เช่น เทวดาช่วยเหลือ เทวดาให้โทษ ผีให้โทษ เจ้ากรรมนายเวรที่เคียดแค้นชิงชังให้โทษ และในคนทุกคน สัตว์ทุกตัว จะมีเทวดารักษาอย่างน้อย 2 องค์ เทวดาประจำตัวนี่แหละที่ชอบช่วยเหลือให้เราประสบความสำเร็จ หรือช่วยปกป้องคุ้มครองให้เรารอดพ้นจากภัยอันตรายที่น่าหวาดเสียวมาได้อย่าง น่าอัศจรรย์ ซึ่งบางทีเราก็ยกให้เป็นคุณงามความดีของวัตถุมงคลที่แขวนคอเสียก็มี เด็กน้อยบางคนไม่มีวัตถุมงคลแขวนคอเลย แต่บางทีเกิดอันตรายด้วยความซุกซน แล้วไม่ได้รับอันตรายเพราะเหมือนมีใครมาอุ้มไว้ก่อนตกถึงพื้น บุคคลบางคนไม่มีวัตถุมงคลติดตัวเลย แต่สามารถหลุดพ้นจากอุบัติเหตุและการดักทำร้ายของศัตรูมาได้อย่างปาฏิหารย์ นั่นคือการปกปักรักษาจากเทวดาประจำตัวเขา หรือ ญาติในโลกทิพย์ของเขา เทวดาเหล่านั้นบาง องค์อาจมีบุญน้อย มีฤทธิ์น้อย จึงไม่สามารถช่วยเหลืออะไรเราได้มาก แต่ถ้าเขาได้รับบุญจากเราบ่อยๆ เขาจะกลายเป็นเทวดาที่มีฤทธิ์มีอำนาจ สามารถช่วยเหลือให้เราประสบความสำเร็จได้ดังใจหมาย บางคนอ้างว่าทำบุญทุกครั้งก็กรวดน้ำให้เทวดาและเจ้ากรรมนายเวรทุกครั้งก็ไม่ เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลง โปรดเข้าใจว่าท่านให้ไม่เป็น เขาจึงไม่ได้รับ เช่นให้ไม่เจาะจง หรือแสงบุญหมดแล้วจึงมากรวดน้ำให้ เขาก็ไม่ได้รับ แนวทางในการทำบุญให้กับเทวดาที่รักษาตัวเรามีแนวทางดังนี้ 1. รักษาศีล 2. ปฏิบัติสมาธิ 3. คิดและพูดในสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญญาแก่โลก 4. หมั่นช่วยเหลือสัตว์โลกและเพื่อนมนุษย์ 5. ทำทานเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา 6. ดูแลบุพการี ครูอาจารย์ ญาติอยู่เป็นนิจ เพียง 6 ข้อง่ายๆ เท่านี้สามารถทำได้สบายๆ ตามกำลังที่ตัวเองทำได้ ทุกครั้งให้ตั้งจิตระลึกถึงเทวดาประจำตัวแล้วอนุโมทนาบุญร่วมกัน หมั่นทำเป็นประจำแล้วจะเห็นผลต่างที่เกิดขึ้นแน่นอน ติตตามข่าวสารเรื่องดวงและหวยแม่นๆ ได้ที่
การงานไม่ดีธุรกิจไม่ก้าวหน้า ??????????? งานมีปัญหา หรือกำลังตกงาน? สมัครงานไม่ได้ หรือถูกให้ออกจากงาน? มีงานไม่ก้าวหน้า มีอุปสรรค ติดต่อเรื่องใดก็ติดขัดไม่สำเร็จ รู้สึกว่ายังต้องเหนื่อยกว่าปกติธรรมดา วิธีแก้เคล็ด ? ? ? ? ? ?1. ไปไหว้พระพรหมขอความสำเร็จในการงาน? ? ? ? ? ? ?2. จัดเครื่องเซ่นกราบไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่ทำงาน จัดผลไม้ดอกไม้อีกชุดหนึ่งไหว้บูชา พระบนหิ้งที่บ้านด้วย ? ? ? ? ? ?3. ไปไหว้พระที่วัด เต็มน้ำมันตะเกียง บริจาคเงินร่วมสมทบทุนค่าน้ำ-ค่าไฟของวัด ? ? ? ? ? ?4. ไปกราบไหว้สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง (เสด็จพ่อ ร.5) ถวายกุหลาบสีชมพู ธูป 9 ดอก ? ? ? ? ? นอกจากนี้ยังมีการทำบุญวิธีต่างๆแล้ว การทำสังฆทานโดยมีความตั้งใจและศรัทธาก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้คุณสามารถแก้วิบากกรรมได้ ข้อสำคัญคุณต้องเป็นคนเลือกซื้อสิ่งของที่ต่างๆด้วยตัวเอง การถวายสังฆทานแม้ของเพียงชิ้นเดียวก็ถือเป็นสังฆทานได้เช่นกันไม่จำเป็นต้องมีทั้งหมดเหมือนถังสังฆทานที่มีขายกัน สิ่งของที่สามารถทำบุญถวายพระได้ ? ? ? ? ?นอกจากซื้อถังเครื่องสังฆทานไปถวายพระภิกษุสงฆ์ที่วัดแล้ว ยังมีสิ่งของอีกมากมายที่เราสามารถจะเลือกซื้อไปถวายได้ ถือเป็นการทำบุญถวายทานที่ได้บุญได้อานิสงส์มาก เพราะเป็นการถวายสิ่งของที่เป็นประโยชน์แก่พระภิกษุสงฆ์ ? ? ? ? - ผ้าป่า ผ้ากฐิน ผ้าอาบน้ำฝน ผ้าไตรจีวร ผ้าจำนำพรรษา ? ? ? ? - ยารักษาโรค ตู้ยารักษาโรค เครื่องเสบียงอาหารแห้ง ? ? ? ? - เครื่องเขียน หนังสือธรรมะ โต๊ะ?? -เก้าอี้ ? ?? ? ?- สลากภัต เทียนพรรษา ธูป?? -เทียน ? ? ? ? - พระพุทธรูป บาตร ตาลปัตร?โต๊ะหมู่บูชา ? ? ? ? - ธรรมาสน์ เสนาสนะที่นั่ง ที่นอนต่างๆ ? ? ? ? - ระฆัง กลอง สร้างหอระฆัง สร้างหอกลอง ? ? ? ? - สร้าง ซ่อมแซมกุฏิ สร้างห้องน้ำ ห้องส้วม ? ? ? ? - พัดลม นาฬิกา ร่ม รองเท้า กระโถน ? ? ? ? - โคมไฟ ไฟฉาย กระติกน้ำร้อน กาน้ำชา ข่อมูลโดย : อ.รักษ์ ภัทร์มนต์ ?
ฤกษ์เปิดบัญชีธนาคาร ฤกษ์ดีทำบัตรประชาชน ฤกษ์กู้ยืมเงิน – ขอเครดิต ฤกษ์เซ็นสัญญา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปิดกิจการ ค้าขายร่ำรวย ฤกษ์สมัครงาน ฤกษ์เริ่มงานใหม่ ฤกษ์ทวงหนี้ ฤกษ์แต่งงาน ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์คลอดลูก ฤกษ์ออกเดท – ขอความรัก   ข้อมูลโดย : อาจารย์รักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลขและโหราศาสตร์ไทย ดูดวงแบบส่วนตัวติดตามได้ในแอปพลิเคชัน neptune ใครยังไม่โหลดคลิก https://goo.gl/k4r6zF
ในการทำบุญทุกครั้งด้วยการถวายภัตตาหาร และการใส่บาตร ถ้าเราสังเกตดูจะเห็นว่า คนที่ร่ำรวยนั้น จะถวายน้ำดื่มที่สะอาดไปด้วย ในเคล็ดความเชื่อของชาวจีนนั้น น้ำคือ ขุมพลังมหาศาล ที่ส่งผลสะท้อนกลับมาของชีวิตของคนทุกคน ในการทำบุญด้วยน้ำ จึงมีครูบาอาจารย์บางท่านเชื่อกันว่า จะทำให้ทรัพย์สินเงินทอง ความสุขต่างๆ นั้นไหลรื่นสะดวกขึ้น จากที่เคยติดขัดก็จะราบรื่น จากที่เคยมาแบบกระเซ็นกระสายก็จะไหลมาเทมาไม่หยุดยั้ง การทำบุญด้วยน้ำรวมไปถึงการร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเครื่องกรองน้ำ ที่กรองน้ำบริสุทธิ์ให้พระสงฆ์ได้ดื่มกิน เพื่อที่ท่านจะได้มีร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคร้ายที่มากับน้ำ ถือได้ว่า เป็นการร่วมส่งเสริมให้พระพุทธสาสนาดำรงอยู่ ถือว่าเป็นมหาบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่เช่นกัน **ซึ่งบุญกุศลนั้นจะเกิดขึ้นตลอดเวลาที่มีคนใช้เครื่องกรองน้ำที่ถวาย เป็นบุญเพิ่มที่ไม่มีวันหมดสิ้นไป** ข้อมูลโดย : อ.มดดำ Horolive สามารถโทรพูดคุยกับ อ.มดดำ กด*33624 ได้ทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.00-15.00น. หรือจองคิวดูดวงโทร 084-361-8831
อัญมณี หรือ เพชร พลอย ต่างๆ จัดเป็น หินหรือสินแร่ธรรมชาติ ที่เกิดจากการอัดทับถมของชั้นหินแร่ เป็นเวลานานและตกผลึกมาเป็นอัญมณี ซึ่งมีมากมายหลายชนิด และเป็นของที่มีค่า เรามาดูความหมายหลักของอัญมณีเหล่านั้นกันว่า นำโชคในด้านไหนบ้าง                 เพชร                       นำโชคเรื่องความรักที่นิรันดร์                 มรกต                      นำโชคความรัก และลาภยศ                 พลอยตาเสือ         ช่วยคุ้มครองรักษา พลังปัญญา สัมผัสพิเศษ                 โอปอล                   นำโชค เสน่ห์ และความรัก                 เทอร์ควอยซ์           นำโชคในเรื่องเสน่ห์และความรัก                 ทัวร์มาลีน               นำโชคดีในความรัก และคุ้มครองรักษาในการเดินทาง                 บุศราคัม                 นำโชคเงินทอง และบารมี                 ไข่มุก                       นำโชคเรื่องความรัก และวาสนา                 มุกดาหาร               นำโชคเรื่องความรัก และความคิดสร้างสรรค์                 อะเมทีสต์               นำโชคเรื่องความรัก พลังสมาธิและปัญญา                 โกเมน                     นำโชคเรื่องความรัก เสน่ห์ และโชคลาภ                 อะความารีน            นำโชคศิลปะแห่งการพูดจา                 ไพลิน                      นำโชคพลังปัญญา บารมีและโชคลาภ                 อำพัน                     นำโชคความรัก และการปกป้องคุ้มครอง                 ไพฑูรย์                   นำโชคลาภ เกียรติยศ และความสันติ                 ปะการัง                  นำโชคดี ความบริสุทธิ์ ปกปักรักษา                 หยก                        นำโชคเงินทอง คุ้มครองรักษา                 ไหมทอง                  นำโชคด้านเงินทอง โชคลาภต่างๆ ข้อมูลโดย : อ.แพธ Horolive สามารถพูดคุยกับ อ.แพธ ได้ทุกวันจันทร์  เวลา 15.00-17.00น เพียงกด *33624 แล้วโทรออก หรือจองคิวดูดวงโทร 084-361-8831    
ทำไมช่วงนี้รู้สึกชีวิตหมดสิ้นแล้วทุกสิ่่งทุกอย่าง อย่าเพิ่งท้อหรือคิดสั้นไป! เพราะนั้นคือ บาปใหญ่หลวง ลองมาพลิกวิกฤติแย่ๆ นี้ให้กลายเป็นดีด้วยการ เสริมดวงให้กลับมาสดใสอีกครั้งง่ายๆ แค่ไป "ล้างห้องน้ำวัด" หลายคนอาจมองว่า ?การล้างห้องน้ำวัด? ทำแล้วได้อะไร ทำไปทำไม ? จริงอยู่ที่ห้องน้ำเป็นสิ่งที่หลายคนไม่ค่อยสนใจ เรามักจะทำบุญเสริมดวงด้วยวิธีอื่นๆ ที่สบายกว่านี้ไม่ต้องลงแรงให้เหนื่อย และยิ่งเป็นสิ่งสาธารณะแบบนี้ด้วยแล้วยิ่งทำให้เรามองข้ามหรือไม่คิดว่าจะต้องทำด้วยซ้ำไป?แต่นั่นคือสิ่งที่จะช่วยให้คุณมีสติมากขึ้น เพราะวัดเมื่อเราได้ย่างก้าวเข้ามาในวัดทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันไม่ว่าคุณจะมาจากไหน ยากดีมีจน ก็กราบไหว้เคารพต่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ สิ่งที่เราจะได้จากการล้างห้องน้ำวัดคือ เสมือนเป็นการเตือนสติเรา ในขณะที่เราขัดที่เราถูพื้นล้างน้ำอยู่นั้น เราก็จะได้ตระหนักว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นการทำเพื่อส่วนรวมทำให้แด่พระสงฆ์ ...ไม่ว่าเราจะมาจากไหนเราต้องไม่ลืมว่าเราเป็นใคร มีหน้าที่อะไร และจะต้องทำอะไร ได้ใช้เวลาทบทวนสิ่งต่างๆ ที่ผ่านมา คิดถึงปัญหาที่เกิดในชีวิต พอเรามีสติก็จะค้นพบทางออกของปัญหาในไม่ช้า ทุกอย่างก็จะคลี่คลายลง ในขณะที่เราขัดที่เราถูพื้นล้างน้ำอยู่นั้น เราก็จะได้ตระหนักว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นการทำเพื่อส่วนรวมทำให้แด่พระสงฆ์ กุศลผลบุญก็ย่อมเกิดขึ้นในจิตใจของเรา ด้วยอานิสงส์ของการล้างห้องน้ำวัด จะช่วยให้จิตใจของคุณผ่องใส มีความปิติปลาบปลื้ม สติปัญญาจะแจ่มใสขึ้น จิตใจที่เคยขุ่นมัวจะดีขึ้น รวมไปถึงปัญหาในเรื่องการงานที่เคยย่ำแย่ ก็จะได้สว่าง และมีความสดใสขึ้น มีความสุขในการทำงานมากขึ้นนั่นเอง ยังไงก็อย่าลิืมหาเวลาและโอกาสไปทำบุญโดยการล้างห้องน้ำกันบ้างนะ ติดตามข่าวสารอื่นๆ ทุกเรื่องดวงและหวย ได้ที่นี่
จำนวนกำไลข้อมือ มีบทบาทสำคัญมาก ที่จะนำมาใช้ หรือนำมาเป็นเครื่องประดับ เพราะมันสามารถใช้ทำนายอุปนิสัยและความเป็นไปของผู้สวมใส่กำไลนั้นได้ในอนาคต 1 วง จะเป็นคนที่มุ่งมั่น เด็ดเดี่ยว เด็ดขาดมีบุคลิกของผู้นำ มีความรู้ความสามารถสูง 2 วง เป็นคนนุ่มนวล อ่อนโยน อยู่อย่างมีความสุข มีคนเกื้อกูลช่วยเหลือที่ดี 3 วง มักจะพบเรื่องร้ายๆ อยู่บ่อยๆ ไม่ค่อยเหมาะสม อาจจะเกิดเหตุให้ต้องแก้ไข 4 วง มักได้ผลประโยชน์เข้ามาไม่ขาดสาย ด้วยคำพูด จากการค้าหรือธุรกิจ 5 วง ไม่เกิดผลดี ต้องเหน็ดเหนื่อยเสมอ 6 วง มักจะโศกเศร้าทั้งการเงินและความรัก 7 วง มักจะเหน็ดเหนื่อยแต่ค่อยๆ ผ่อนคลายไปได้อย่างช้าๆ 8 วง มักจะเกิดเหตุดี-เหตุร้ายเสมอ แต่ยิ่งใหญ่และมีความสำเร็จดีมาก 9 วง มักจะมีคนคอยช่วยเหลืออยู่เสมอ   ข้อมูลโดย : อาจารย์ อ.แพธ ลูกเเก้วเทพเจ้าไอยคุปต์ ผู้เชียวชาญด้านตัวเลขและธุรกิจ ดูดวงแบบส่วนตัวติดตามได้ในแอปพลิเคชัน neptune อ.แพธ ออนไลน์ทุกวัน 13:00 น. – 15:00 น. ใครยังไม่โหลดคลิก https://goo.gl/k4r6zF
เที่ยวรับพลังดีตามปีเกิด ในช่วงปีใหม่ไทย โดย อ.แพธ ปีชวด    ควรไปแห่ผ้าขึ้นธาตุที่เมืองนครศรีธรรมราช งานใหญ่ประจำปี ที่วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร ไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นให้การงานราบรื่นมั่นคง ปีฉลู      ต้องไปชมปรากฏการณ์พระอาทิตย์ขึ้นพร้อมสาดแสงผ่าน 15 ช่องบานประตูที่ปราสาทพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์ รับพลังแสงแห่งดวงอาทิตย์ผ่านช่องประตูหินที่นั่นเพื่อกระตุ้นความมีชื่อเสียงความสำเร็จในตัวเองให้เกิดขึ้น ปีขาล     ไปกราบพระปางประทานพรองค์ใหญ่ที่วัดถ้ำเสือจ.กาญจนบุรี เพื่อรับพลังธาตุไฟ ปลุกพลังในตัวคุณให้ลุกโชนความคิดสร้างสรรค์พุ่งไอเดียใหม่ๆบรรเจิด ปีเถาะ    ขึ้นเชียงใหม่ ไปพระธาตุดอยสุเทพ นำดวงชะตาเขียนใส่แผ่นทองไปฝากสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนนั้นพยุงให้ดวงไม่ตกต่ำ ปีมะโรง  ไปโบสถ์สแตนเลส หนึ่งเดียวในโลกของวัดปากลำขาแข็ง จ.กาญจนบุรี เสริมพลังปัญญาความคิดโลดแล่น ปีมะเส็ง  ไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาสก ชมดอกบัวผุด(ดอกไม้ยักษ์ผุดขึ้นกลางดิน) รับพลังธาตุดินทำให้ไฟในตัวเข้มแข็ง เพิ่มพูนไหวพริบและปัญญาโลดแล่น ปีมะเมีย  เที่ยวผาชะนะได จ.อุบลราชธานี ชมน้ำตกลงรู รับพลังของธาตุดิน และเสริมธาตุน้ำ กระตุ้นโชคลาภเข้ามา ปีมะแม   ไปกราบพระปฐมเจดีย์ สีทองอร่ามที่จ.นครปฐม และไปขอพรกับพระร่วงโรจนฤทธิ์ เสริมพลังด้านวาจา ปีวอก    ไปขอพรกับเจดีย์กลางน้ำ ที่พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ รับพลังธาตุน้ำทำให้การเงินคล่องขึ้น ปีระกา   ไปชุบตัวว่ายน้ำในสระมรกต จ.กระบี่ สระน้ำผุดสีเขียวมรกต ล้างพลังลบเปิดรับพลังดี กระตุ้นให้มีโชค ปีจอ      ไปนั่งสมาธิรับพลังธาตุทองที่พระอุโบสถสีทองวัดปากน้ำโจ้โล้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา สวยงามจนคุณไม่อยากกลับเลยทีเดียว เพิ่มพลังทางด้านความคิด สติปัญญาให้แตกฉาน ถ่ายเทความคิดให้เกิดโชคลาภได้ดี ปีกุน      ไปลอดใต้ฐานโบสถ์เสริมมงคลชีวิต ให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายและโรคภัยไข้เจ็บที่ โบสถ์ไม้สักทอง วัดดงยาง จ.สุโขทัย