Clip Ded_27-6-59

ออนไลน์
อาจารย์ มดดำ
ดูดวงอักษรรูนโบราณ
การใช้ตัวอักษรรูน ระบบการเขียนภาษาอันศักดิ์สิทธิ์ ที่ใช้กันในชนเผ่าของชาวเยอรมานิค แห่งยุโรปเหนือ
ออนไลน์
อาจารย์ อิงค์ฟ้า คีตา
ไพ่ภควัทคีตามหาเทพ
จิตสัมผัสผ่านไพ่ภควัทคีตามหาเทพ ไขความลับ ปลดล็อคทุกคำถามคาใจ รู้ลึกรู้จริง รู้ชีวิต รู้กรรม รู้อนาคต
พักสาย
อาจารย์ สวัสดิ์
โหราศาสตร์ไทย - ประยุกต์
ผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์ไทย-ประยุกต์
พักสาย
อาจารย์ บุญลาด
เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ไขกุญแจแผนที่ชีวิต รู้เท่าทันกรรม